قطعات وانت تندر 90
نسخه چاپیارسال به دوستان

رام موتور : 


 

 

 

 

 

 

 

 

رام موتور وانت تندر ٩٠ تقریبا همانند رام موتور تندر ٩٠ می باشد که با تغییر در طراحی و تقویت آن مناسب برای تحمل تنشهای بیشتر میباشد.  


مجموعه اکسل عقب :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه اکسل عقب وانت تندر ٩٠ تقریبا همانند اکسل تندر ٩٠ می باشد که با تغییر در طراحی و تقویت آن مناسب برای تحمل تنشهای بیشتر میباشد. 


#